จังหวัดพะเยาประชุมทบทวนมาตรการและติดตามสถานการณ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แชร์ข่าวพะเยา

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ร่วมกับ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพะเยาประชุมทบทวนมาตรการและติดตามสถานการณ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเร่งรัดกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงการจองฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรเป้าหมายร้อยละ 70

ที่ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19  ครั้งที่ 16 / 2564 โดยมีคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพะเยาเข้าร่วมประชุม  จากการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 ของประเทศไทยระลอกใหม่  ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง สำหรับรายงานผู้ติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อสะสม 92 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรอบ 3 วันที่ผ่านมา เสียชีวิต 1 ราย กลับบ้านแล้ว 84 รายและยังคงรักษาในโรงพยาบาล 7 ราย ในที่ประชุม ได้ร่วมพิจารณาและทบทวนมาตรการและติดตามสถานการณ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อกำหนด และแนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  (ฉบับที่ 23)  ประกาศลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ ที่สำคัญดังนี้ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธี เมื่ออยู่นอกเคหะสถานหรือในที่สาธารณะ กำหนดพื้นที่สถานการณ์ โดยปรับระดับของพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ดังนี้ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จาก 6 จังหวัดเหลือ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ พื้นที่ควบสูงสุด จาก 45 จังหวัดเหลือ  17 จังหวัด นอกจากนั้นเป็นพื้นที่ควบคุม และมีข้อเสนอในการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการและออกคำสั่งกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการรายงานการดำเนินงานตามมาตรการสถานที่กักกันโรค Local Quarantine  ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเชียงคำและอำเภอปง เพื่อสกัดกั้นการนำเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เข้าสู่จังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้กักกันเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 88.19 และอีกร้อยละ 11.81  เป็นกลุ่มผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง ที่สำคัญได้มีการเร่งรัดการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด19  ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด19 ของกระทรวงสาธารณสุข ได้กระจายวัคซีนให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อฉีดให้แก่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ภาครัฐและเอกชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประชาชนกลุ่มเสี่ยง สำหรับจังหวัดพะเยาได้รับการจัดสรรในรอบที่ 1-3  รวมทั้งสิ้น 6 ,720 คน และดำเนินการฉีดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ส่วนในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่จองการนัดหมายจากโรงพยาบาล หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือผ่านไลน์และแอปพลิเคชันหมอพร้อม ซึ่งจะเริ่มฉีดวัคซีนในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ในขณะนี้จังหวัดพะเยามียอดการจองวัคซีนในระบบ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 98,500 ราย และประชาชนชาวพะเยา สามารถลงจองวันเวลาในการฉีดวัคซีนได้อย่างต่อเนื่องตามช่องทางดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะได้รับการฉีดวัคซีนในรอบเดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป


แชร์ข่าวพะเยา