PEAเทิง จ.เชียงราย ปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง

แชร์ข่าวพะเยา

    วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 PEA เทิง จ.เชียงราย โดยนายโกสิทธิ์   อติเปรมินทร์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง  พร้อมผู้บริหารฯ ร่วมกับ  กลุ่มคลัสเตอร์ดอยตุง    ดำเนินการปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อรองรับการขยายช่องทางจราจรทางหลวงหมายเลข  1021  อ.ดอกคำใต้ – อ. เทิง ตอน 3  หลักกิโลเมตรที่ 86 – 100+019  โดยมีปริมาณงานที่ดำเนินการดังนี้

1. รื้อถอน  เสา เดิม  ขนาด 14.00 เมตรจำนวน  16  ต้น  เปลี่ยนเป็นเสา  ขนาด 14.30  เมตร  จำนวน  16  ต้น

2.  พาดสายแรงสูง ระยะทางประมาณ  700  เมตร 

ใช้ทีมงาน จำนวน 8 ทีม  ร่วมปฎิบัติงาน ด้านระบบไฟฟ้ากว่า  100  คน ซึ่งในการดำเนินการปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง ดังกล่าว ได้ดำเนินการ  ช่วง C  แล้วเสร็จประมาณ 75 %   ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือน ก.ค.64


แชร์ข่าวพะเยา