เกษตรกร “ ปลื้ม หลังได้รับโฉนดที่ดินคืน

แชร์ข่าวพะเยา

      วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00 น. นางพัชรี  รู้น้อม หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา  ได้ทำการโอนโฉนดที่เป็นหลักประกันสัญญาเช่าซื้อทรัพย์คืนให้กับเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกร  ได้ชำระค่าเช่าซื้อทรัพย์เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 1 ราย เป็นโฉนดที่ดิน จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา      

ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นหลักทรัพย์ที่โอนเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หลังจากที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ชำระหนี้แทนเกษตรกร ให้กับเจ้าหนี้เดิม สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด จำนวนเงิน 422,340  บาท โดยเกษตรกรได้ทำสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินที่ดินคืน และได้ผ่อนชำระเงินคืน ให้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครบตามสัญญาเช่าซื้อเรียบร้อยแล้ว สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา จึงได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและมอบโฉนดที่ดินให้กับเกษตรกร เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานต่อไป…


แชร์ข่าวพะเยา