จ.พะเยา จัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ

แชร์ข่าวพะเยา

จังหวัดพะเยาจัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพร  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29เมษายน 2564

      วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา  นายชุติเดช  มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดกิจกรรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติละลงนามถวายพระพร  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  29 เมษายน 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกู สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศล แสดงออกถึงความรัก และหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ นำหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางด้านศาสนา และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคงสืบไป โดยมีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด  และผู้แทนส่วนราชการ ร่วมพิธีในครั้งนี้


แชร์ข่าวพะเยา