สหกรณ์จ.พะเยา เข้าร่วมประชุมพิจารณาคำขอกู้ เงินกองทุนพัฒนายางพารา

แชร์ข่าวพะเยา

     สหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมพิจารณาคำขอกู้รับเงินอุดหนุน เงินกองทุนพัฒนายางพาราของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพารา ที่ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา

     วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาคำขอกู้และคำขอรับเงินอุดหนุน เงินกองทุนพัฒนายางพาราตามมาตรา 49(3)ของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพารา ที่ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้และเงินอุดหนุนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดพะเยา รวม 22.14 ล้านบาท


แชร์ข่าวพะเยา