สหกรณ์ จ.พะเยาร่วมประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพฯจัดการสินค้าเกษตรระดับจังหวัด

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยาร่วมประชุม ทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพฯ และการจัดทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรระดับจังหวัด

27 พฤษภาคม 2564  นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพฯ และการจัดทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรระดับจังหวัด ผ่านการประชุมทางไกลระบบ Zoom Cloud Meeting พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยนายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

โดยถ่ายทอดสัญญาณมายังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีกรอบแนวทางในการจัดทำแผนฯ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรและบริหารจัดการสินค้าเกษตรระดับจังหวัด (OPP)


แชร์ข่าวพะเยา