ปลูกต้นไม้ ลดปริมาณเชื้อเพลิง

แชร์ข่าวพะเยา

     สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรมลดปริมาณเชื้อเพลิง   เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  ภายใต้ โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564

     วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายพินิจ แก้วคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรมลดปริมาณเชื้อเพลิง  เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ภายใต้ โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ ณ บริเวณท่าเรืออเมซอนหนองเล็งทราย หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย บ้านสันสลี หมู่  7 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมีนายประดิษฐ์  สีใส ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ

    วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา  ไม่ให้เกิดความรุนแรง หรือ หากเกิดเหตุการณ์แล้ว สามารถบริหารจัดการให้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็ว โดยไม่ส่งผลกระทบ ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน  สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องส่งเสริมให้คนในชุมชนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ลดการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และการเผาป่า โดยต้องส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆ ให้ชุมชนมีรายได้เลี้ยงชีพ อย่างพอเพียง และควบคู่กับกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรักและหวงแหนป่า และการลดปริมาณเชื้อเพลิง

มีการปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้น ประเภทไม้ยืนต้น ได้แก่ พะยูง ยางนา ตะเคียนทอง พะยอม สะเดา และหว้า ชนิดละ 100 ต้น รวมประเภทไม้ยืนต้น จำนวน 600 ต้น และประเภทไม้สวยงาม ได้แก่ ราชพฤกษ์ ทองอุไร หางนกยูงฝรั่ง และกัลปพฤกษ์ ชนิดละ 100 ต้น รวมประเภทไม้สวยงาม จำนวน 400 ต้น เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ และมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันไฟป่า ได้แก่ กิจกรรมลดปริมาณเชื้อเพลิงโดยนำเศษใบไม้ มาทำปุ๋ยหมัก การสาธิตการอัดใบไม้เป็นก้อน การทำเสวียน เพื่อเก็บเศษใบไม้ ทั้งนี้ เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ โดยความร่วมมือของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ใจ หอการค้าจังหวัดพะเยา สภาลมหายใจจังหวัดพะเยา บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดพะเยา เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฮักหนองเล็งทราย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่


แชร์ข่าวพะเยา