ประกาศบริษัท พะเยามั่งมีศรีสุข จำกัด

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564