สหกรณ์ จ.พะเยาประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2564

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยาประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา