สหกรณ์จ.พะเยา ร่วมประชุมการวางแผนการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์จ.พะเยา ร่วมประชุมหารือ เพื่อชี้แจงและการวางแผนการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายพิพัฒ  สัญญา  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมหารือ เพื่อชี้แจงและการวางแผนการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ผ่าน Application Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และ โรงเรียนพระปริยัติธรรม ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ในจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และโรงเรียนในการเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 21 รูป/คน


แชร์ข่าวพะเยา