เทศบาล ต.บ้านต๊ำ ประชุมการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ในชุมชน

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลต.บ้านต๊ำ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค  หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ  อ.เมือง จ.พะเยา

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น.  ณ  ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านต๊ำ  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยาโดย นายจิรพงศ์  ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  หัวหน้าฝ่ายการโยธา หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และนิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมประชุมประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ  ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเคียนเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค  โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในการเจาะบ่อบาดาล  และเทศบาลตำบลบ้านต๊ำจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณในการแก้ไขปัญหาต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา