จ.พะเยา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2564

แชร์ข่าวพะเยา

จ.พะเยา จัดการ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2564ณ.หอประชุมคำมอกหลวง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ตำบลแม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ครั้งที่ 6/2564เพื่อชี้แจงข้อราชการ ข้อสั่งการและงานสำคัญต่างๆของรัฐบาล กรมการปกครอง ผู้บริหารของจังหวัด และนายอำเภอ ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้ นายอำเภอเมืองพะเยาได้มอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 2 ราย และได้มอบกระเช้าดอกไม้ ให้แก่นายอนันต์ วงค์บุตร เพื่ออำลาเนื่องจากครบวาระ 60ปีเมื่อวันที่19พฤษภาคม 2564

และได้เงินสวัสดิการสมาชิกชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้แก่ผู้ที่หมดวาระในเดือนพฤษภาคม จำนวน 4 ราย ณ หอประชุมคำมอกหลวง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ตำบลแม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา