คำสั่งจังหวัดพะเยาเรื่องมาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 กรณีผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดพะเยา