ผู้ว่าฯพะเยาประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา เพื่อรับทราบการดำเนินงานการบูรณาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด19  จังหวัดพะเยา ที่ผ่านมา  และปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ที่ห้องประชุมศูนย์บัญชาการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา  นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19  ครั้งที่ 18 / 2564  ในที่ประชุม นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล เรื่องการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา  และนายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันรายงานการดำเนินงานบูรณาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดพะเยาและให้ข้อมูลในการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่   การดำเนินงานสถานที่กักกันโรค Local Quarantine ในพื้นที่ ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด 19   จากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 ของประเทศไทยระลอกใหม่  ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง สำหรับรายงานผู้ติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา ณ วันที่ 2 มิถุนายน  2564 พบผู้ติดเชื้อสะสม 94 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรอบ 9 วันที่ผ่านมา เสียชีวิต 1 ราย กลับบ้านแล้ว 90 รายและยังคงรักษาในโรงพยาบาล 3 ราย  การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและส่งตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 ทางห้องปฏิบัติการ  ในเดือนเมษายน ได้ส่งตรวจ 5,140 ราย ตรวจพบเชื้อ 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.90 และในเดือนพฤษภาคม ได้ส่งตรวจ  5,009 ราย  ตรวจพบเชื้อ 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.22 อีกทั้งมีการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งในช่วงนี้ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มตลาดสด/ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ/ร้านอาหาร บุคลากรทางการแพทย์ สถานีขนส่งผู้โดยสารและด่านเข้าออกระหว่างประเทศ จำนวน 500 ตัวอย่าง เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19 จากนั้นได้รายงานความก้าวหน้าการจัดการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา  มีกลุ่มเป้าหมายอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 392,940 ราย  ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด19 ของกระทรวงสาธารณสุข ได้กระจายวัคซีนโควิด19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์-สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บุคลากรด่านหน้า และกลุ่มอาชีพเสี่ยงภาครัฐและเอกชน เช่น บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่บริการประชาชน พนักงานขนส่งสาธารณะ พนักงานร้านอาหารและโรงแรม ขณะนี้จังหวัดพะเยาได้มียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 8,537 คน สำหรับยอดการลงทะเบียนจองวัคซีนขณะนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 118,276 คน ซึ่งจะเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้จังหวัดพะเยาได้เปิดรับจองคิวรับวัคซีนโควิด 19 และตรวจสอบวันนัดฉีดวัคซีน ผ่านเว็บไซต์ www.พะเยาชนะ.com สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดพะเยา หรือ ผู้ที่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” หรือจุดลงทะเบียน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบวันนัดฉีดวัคซีน ผ่านเว็บไซต์ www.พะเยาชนะ.com ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่ได้รับการนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว  ที่สำคัญในการประชุมครั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบนโยบายและแนวปฏิบัติ   รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายบูรณาการแก้ไขปัญหา  เพื่อให้พะเยาปลอดภัยจากโรคโควิด19 และพร้อมผ่อนคลาย  สู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็ว


แชร์ข่าวพะเยา