โยธาธิการและผังเมืองจ.พะเยา ผลักดันโครงการพัฒนาเมืองพะเยา ให้เป็นเมืองท่องเที่ยว

แชร์ข่าวพะเยา

     วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ให้ข้อมูลโครงการต่าง ๆ กับสื่อของจังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับชาวพะเยาได้ทราบและร่วมกันผลักดันโครงการเพื่อพัฒนาเมืองพะเยา ให้เป็นเมืองท่องเที่ยว ที่ไม่ใช่แค่เมืองผ่านอย่างเช่นเคย  โดยโครงการที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการและมีส่วนในการดำเนินงานหลากหลายมิติ  

      นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา กล่าวว่า “โครงการพัฒนาจังหวัดพะเยามีหลากหลายโครงการที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกัน โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการและมีส่วนร่วมนั้น มีทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจสังคม ไม่ว่าจะเป็น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระธาตุจอมทอง / การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์พะเยา  / การก่อสร้างอาคารด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ที่จะเป็นประตูในการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน) เพื่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดพะเยาดีขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ในการก่อสร้าง /นกยูงไทย ซึ่งพะเยาสามารถพบได้มากที่สุดในประเทศไทยและถือเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของนกยูงไทย และจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย / โครงการสร้างสะพานแขวนข้ามกว๊านพะเยาที่มีบริษัทเอกชนสนใจเข้ามาร่วมลงทุน / โครงการพัฒนา ปรับปรุงวัดติโลกอาราม สถานที่สำคัญที่มีการเวียนเทียนกลางน้ำแห่งเดียวของโลก และโครงการถนนรอบกว๊านพะเยา (ฝั่งตะวันตก) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว และกลุ่มคนรักสุขภาพ ได้มีพื้นที่ในการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น”

“ซึ่งโครงการทุกโครงการจะนำไปสู่การสร้างท่าอากาศยานพะเยา ที่ขณะนี้กำลังดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างต่อไป  ทั้งนี้ โครงการพัฒนาเหล่านี้จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ร่วมกัน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่ถือเป็นกำลังสำคัญ ร่วมพัฒนา ร่วมสร้าง เมืองพะเยาให้เป็นเมืองต้องแวะ ต้องพักและเมืองท่าในบันดล


แชร์ข่าวพะเยา