เยี่ยมผู้ป่วยยากไร้

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลบ้านต๋อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ  ในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นางศุภานัน  วงศ์ปัญญา รองนายก ได้ออกไปเยี่ยม ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับนักพัฒนาชุมชนประธานสตรี ตำบลบ้านต๋อม และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยาเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา