มอบสิ่งของช่วยเหลือ

แชร์ข่าวพะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่พ้นจากการกักกั้นตัว ๑๔ วัน ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจตุรงค์ สุวรรณะ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก พร้อมคณะผู้บริหาร และนายสัมพันธ์ ใจติ๊บ กำนันตำบลแม่สุก ได้เข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือจากกิ่งกาชาดอำเภอแม่ใจ ให้แก่ผู้ที่พ้นจากการกักกั้นตัว ๑๔ วันในพื้นที่ที่รัฐจัดให้ Local  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ในการนี้มี นางกัลยากร โลหะกิจ ปลัด อบต.แม่สุก ผู้นำท้องที่ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ใจ  นางดุจดาว แก้วมี ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.แม่สุก  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จาก รพ.สต.แม่สุก ร่วมมอบในครั้งนี้ด้วย


แชร์ข่าวพะเยา