เกษตรอ.เชียงม่วน ลงพื้นที่แปลงข้าวโพดตรวจหนอนแมลง

แชร์ข่าวพะเยา

เกษตรอำเภอเชียงม่วน  อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ลงพื้นที่แปลงข้าวโพดตรวจหนอนแมลง กิจกรรม ส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น .นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน นายสุรชัย ณ มา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(นวส.)ปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลสระ และนวส.จากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจนับหนอนกระทู้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูข้าวโพดแบบผสมผสาน โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2564 ของนายชาติ สิทธิ หมู่ที่ 11 ต.สระ อ.เชียวม่วน จ.พะเยา ซึ่งเริ่มปลูกมาตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564


แชร์ข่าวพะเยา