ม.พะเยา เปิดรับสมัคร ป.ตรี (TCAS 64 รอบที่ 4) รอบสุดท้าย!! จำนวน 620 ที่นั่ง

แชร์ข่าวพะเยา

 มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (TCAS รอบที่ 4)ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 620 คน โดยผู้ที่มีสิทธิ์สมัครคือ

– บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ

– บุคคลที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ

– ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

– ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

– ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบหลักสูตร/สาขาวิชา ที่มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัคร ตามตาราง แสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จำนวนรับ ได้ที่ link https://bit.ly/3vQJgix โดยลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ในเว็บไซต์ student.mytcas.com และสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ 3-10 มิถุนายน 2564 ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ตามใบแจ้งชำระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ ทั้งนี้ ไม่ต้องส่งเอกสารใบสมัครให้กับมหาวิทยาลัยโดยสามารถตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัครได้หลังจากชำระค่าสมัครแล้ว 2 วันทำการ (แนบสำเนาเอกสารใบแสดงผลการเรียน (upload ไฟล์เอกสาร) ผ่านระบบรับสมัคร)

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1260-3 หรือที่เว็บไซต์ www.admission.up.ac.th หรือ Facebook : การรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา