ผวจ.พะเยา ออกตรวจเยี่ยมอำเภอ มอบนโยบายแก่ข้าราชการ ในสังกัด

แชร์ข่าวพะเยา

     วันที่ 4 มิถุนายน 2564   นายโชคดี อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ได้ออกตรวจเยี่ยมอำเภอและมอบนโยบายให้แก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน   ประกอบด้วย  เวลา 10.00 น. ออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอดอกคำใต้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้  เวลา 14.00 น. ออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอเมืองพะเยา ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา  เวลา 15.30 น. ออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอแม่ใจ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ   โดยมีนายพินิจ  แก้วจิตคงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดร่วมในคณะด้วย

       โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการ  ปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ  , มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  การบริหารจัดการน้ำในจังหวัดพะเยา  ทั้งทางด้านอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  แนวทางปฏิบัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564  การพัฒนาพะเยาในอนาคต


แชร์ข่าวพะเยา