สหกรณ์จ.พะเยาประชุมพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรครั้งที่ 1/2564

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์จังหวัดพะเยาจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

     วันที่  2 มิถุนายน 2564  นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัดและพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ โดยมีการพิจารณาเงินกู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร จำนวน 15 แห่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา