จ.พะเยา ประชุมชี้แจงโครงการขุดลอกตะกอนดินกว๊านพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

      จ.พะเยา  ประชุมชี้แจงโครงการขุดลอกตะกอนดินกว๊านพะเยาและโครงการขุดลอกคลองระบายกว๊านพะเยา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

     วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ  ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการขุดลอกตะกอนดินกว๊านพะเยา และโครงการขุดลอกคลองระบายกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตกพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพะเยา โดยมีคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับโครงการขุดลอกกว๊านพะเยา ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพะเยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลสันป่าม่วง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ตำบลสันป่าม่วง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา