เกษตร อ.เชียงม่วน ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

แชร์ข่าวพะเยา

เกษตรอำเภอเชียงม่วน จ.พะเยา ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เพื่อหาแนวทางการสร้างรายได้เพิ่มให้มีความยั่งยืน

 วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานเปิดการวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม(Focus Group)ของวิสาหกิจกลุ่มสุราชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง และวิสาหกิจกลุ่มเลี้ยงโคขุนเชียงม่วน เพื่อร่วมกันหาแนวทางการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้สามารถทำรายได้ และมีความยั่งยืนต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา