นายอำเภอเมืองพะเยา ลงพื้นที่ตรวจโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งประจำปี พ.ศ.2564

แชร์ข่าวพะเยา

นายอำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง “หมู่บ้าน อยู่เย็น” ประจำปี พ.ศ.2564ณ บ้านภูเงิน หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายธัญวิชญ์ ชอบบุญ ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลแม่ปืม นางหอมนวล ไชยสาร กำนันต.แม่ปืม เเพทย์ประจำตำบลแม่ปืม และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ปืม ร่วมลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านภูเงิน ม.13 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา

ในการเตรียมความพร้อมสำหรับตรวจประเมินผลงานและตัดสินโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง “หมู่บ้าน อยู่เย็น” ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด ซึ่งการเตรียมความพร้อมเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็น “ภูเงิน สมาร์ท วิลเลจ : หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ บ้านภูเงิน หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา