สหกรณ์จ.พะเยา จัดประชุมคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์จังหวัดพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 ณ. ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานโครงการประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 โดยมีคณะทำงานโครงการประกวดผลงานการขับเคลื่อนเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกสหกรณ์ในกลุ่มตามโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานและผู้อำนวยการกลุ่มพื้นที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยาเพื่อดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 แห่ง เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ณ. ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา