สหกรณ์ จ.พะเยาลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลการเกษตรแบบแปลงใหญ่

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยาลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลการเกษตรแบบแปลงใหญ่  แปลงใหญ่โคเนื้อและแปลงใหญ่ยางพารา ของสหกรณ์นิคมสหกรณ์เชียงคำจำกัด  อำเภอภูซาง จ.พะเยา

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายเอนก ชื่นใจ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ โดยมีนางวิภารัตน์ สันถนอม ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และ นายสถิตย์ ดูแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในส่วนของแปลงใหญ่สหกรณ์ ซึ่งในวันนี้ได้เข้าพบประธานและสมาชิกแปลงใหญ่จำนวน 2 แปลง คือ แปลงใหญ่โคเนื้อและแปลงใหญ่ยางพารา ของสหกรณ์นิคมสหกรณ์เชียงคำ  จำกัด อำเภอภูซาง เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึก นำเข้าระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนสอบถามปัญหาต่างๆของแต่ละแปลง ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ตลอดจนสำรวจความต้องการของแต่ละแปลง ซึ่งแต่ละแปลงมีการลดต้นทุนการผลิตลดลงเท่าไหร่และการจำหน่ายผลผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ เป็นอย่างไรบ้างในรอบปีของการผลิตที่ผ่านมา


แชร์ข่าวพะเยา