ประชุมติดตามสถานการณ์และทบทวนมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แชร์ข่าวพะเยา

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ประชุมติดตามสถานการณ์และทบทวนมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการตรวจประเมินมาตรฐานสถานศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รองรับการเปิดการเรียน การสอน แบบ onsite

ที่ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19  ครั้งที่ 20 / 2564 โดยมีคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพะเยาเข้าร่วมประชุม ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อติดตามการตรวจประเมินมาตรฐานสถานศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตามเกณฑ์  Thai Stop Covid Plus  โดยคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ ตำบล  ผู้บริหารสถานศึกษา ท้องถิ่นจังหวัด อำเภอ ประกอบการเปิดการเรียน การสอน แบบ onsite  การพิจารณาการขอเปิดสถานที่กักกันตามที่ราชการกำหนด ระดับจังหวัด ในพื้นที่อำเภอจุน  การยกเลิกภารกิจการตั้งด่านตรวจบูรณาการเพื่อคัดกรองคนเข้าพื้นที่ ตามมาตรการโควิด 3 จุด ในพื้นที่ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ  ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา  ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน   รวมทั้งซักซ้อม กำชับ ให้ ศปก อำเภอทุกแห่ง  เข้มงวดการดำเนินงานตามมาตรการการเฝ้าระวัง คัดกรอง กักกัน ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง   การซักซ้อมการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   การพิจารณากิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธ  โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT  อย่างเคร่งครัด การประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารสถานศึกษา เรื่อง การกระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่บุลากรทางการศึกษาและนักเรียน ให้เป็นไปตามแผนกระจายวัคซีนในประเทศ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามลำดับดังนี้ 1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน 2.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด19 หรือบริการประชาชน และมีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 3.ผู้ที่มีโรคเรื้อรังประจำตัว 4. ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป 5.ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค เช่น ครู พนักงานขับรถสาธารณะ ชาวไทยที่จะไปศึกษา ทำงาน/ประกอบธุรกิจยังต่างประเทศ 6.คณะทูตานุทูตและครอบครัว รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ 7.ประชาชนทั่วไป  8.ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 9.นักธุรกิจ/ผู้ประกอบการ/ชาวต่างชาติ แรงงานต่างด้าว ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย และ 10. อื่นๆ ตามความจำเป็น และสถานการณ์การระบาด และขอความร่วมมือการลงทะเบียนยืนยันความต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน www.พะเยาชนะ. com


แชร์ข่าวพะเยา