จ.พะเยา เปิดปฏิบัติการ Kick Off เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

     วันที่ 21 มิถุนายน 2561 4 นายโชคดี อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการ Kick Off เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2564 “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” ที่ บริเวณลานหน้าศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

     โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา ได้กำหนดปฏิบัติการ Kick Off พื้นที่เสี่ยงเป้าหมาย ตามข้อร้องเรียน และสถานประกอบการโลจิสติกส์ในจังหวัดพะเยา  พร้อมกันทุกอำเภอในห้วงเดือนมิถุนายน 2564 โดยมีพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายชุมชนจำนวน 227 แห่ง สถานประกอบการขนส่งโลจิสติกส์  และสถานประกอบการอื่นๆ โดยได้รับการสนับสนุนกำลังพลจากเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจากมณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช  ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 หน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา สถานีตำรวจภูธรแม่กา และกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่ 2 ได้ร่วมกันออกปฏิบัติการ

     ทั้งนี้ตามมติ การประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยึดเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่  ที่จะร่วมกับประชาชนโลกในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติดโดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และภาคประชาชน  ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกปี  ตั้งแต่ปีพ.ศ.2563 มีการแพร่ระบาดของ covid 19 และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดวันที่ 26 มิถุนายนประจำปี 2554 ได้กำหนดยุทธการพิชิตภัยยาเสพติดด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานในห้วงเดือนมิถุนายน 64   โดยในสถานการณ์ยาเสพติดที่ผ่านมา  ยังคงให้ความสำคัญกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเด็กเยาวชน และประชาชนทุกภาคส่วน  เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมาย คือสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน


แชร์ข่าวพะเยา