ประกาศ บริษัท โรงแรมเกทเวย์ จำกัด

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2564