ม.พะเยา เตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตให้นิสิตใหม่ แบบ New Next

แชร์ข่าวพะเยา

       มหาวิทยาลัยพะเยา จะทำการเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยทำการเรียนการสอนทั้งรูปแบบปกติและแบบ Online วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ กองบริการการศึกษา จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ผ่านระบบ online (Microsoft LIVE Events) เพื่อให้นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ปรับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาจริง เตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้ชีวิตให้นิสิต อันจะนำไปสู่การปรับตัวในการเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องใช้รูปแบบการเรียน Online เป็นหลัก

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่เข้าสู่บ้านที่อบอุ่นแห่งใหม่แห่งนี้ พร้อมแนะนำความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนกำลังเข้าสู่ปีที่ ๑๑ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ นี้ อธิการบดีกล่าวว่า นิสิตใหม่ต้องเรียนรู้ ทำการปรับตัวตามสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งนิสิตทราบดีว่า การระบาดของโรค COVID-19 ทำให้เราไม่สามารถเข้ามาเรียน มาทำความรู้จักกันในที่แห่งนี้ แต่เราต้องรู้จักใช้เครื่องมือในการสื่อสารในการเรียนรู้ และตั้งใจเรียนโดยเครื่องมือการเรียน Online ในทุกที่ ไม่ต่อต้านการใช้เทคโนโลยี แล้วเราจะสามารถเรียนได้อย่างสำเร็จตามความตั้งใจ

      จากนั้นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ แนะนำเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ New Next อยากให้นิสิตใหม่ทุกคนเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งอาจารย์เองได้เตรียมสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสื่อการสอน วิธีการสอนไว้ให้พร้อมแล้วสำหรับนิสิตทุกคน โดยใช้โปรแกรม Microsoft Team และ moodle คือระบบ UP LMS ที่ให้บริการจัดการเรียนการสอน Online สามารถเข้าไปทบทวนเรียนซ้ำ ส่งงานส่งการบ้าน รวมถึง สอบ Online ผ่านทาง www.lms.up.ac.th  จัดการสอนแบบ Online โดยมีคลิปสาธิตวิธีการใช้อย่างถูกต้องบริการให้นิสิตทุกคน ในโลกการเรียน Online ซึ่งเป็นโลกภายใต้การควบคุมทุกอย่างได้ด้วยตัวของเราเองจึงอยากฝาก ๕ สิ่งสำคัญให้กับนิสิตลองทำเพื่อสามารถจัดการ การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ

 1. ตั้งเป้าหมายในการเรียนให้ชัดเจนเพราะถ้าเป้าหมายชัดเจนการกระทำก็จะชัดเจนตามไปด้วยเมื่อเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมากพอ เราก็จะทำสิ่งนั้นได้

 2. สร้างบรรยากาศในการเรียนให้เหมาะสมกับตัวเรา เช่น เลือกสถานที่ที่ต้องใช้ในการเรียน Online เพราะการอยู่ที่เดิมนาน ๆ นั้น สภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ลองหามุมของบ้านและสร้างพื้นที่เพื่อเรียนอย่างที่ตัวเองชอบและผ่อนคลาย

 3. เราควรวางแผนการเรียนอย่างละเอียดเพราะการวางแผนการเรียนจะทำให้เราเรียน Online ได้อย่างต่อเนื่องและอยู่ในวินัย

 4. หมั่นทบทวนในสิ่งที่เราเรียน Online ไปแล้ว อย่าปล่อยให้เลยผ่านไป ควรหัดทำช็อตโน้ตไว้ทบทวนอย่างน้อย ๑ รอบ แต่ถ้าสามารถทำได้ถึง ๓ รอบเราก็จะจำได้อย่างขึ้นใจ

 5. จงมีวินัย เพราะการเรียน Online เป็นการเรียนที่เรามีอิสระมาก ดังนั้นจึงอยากให้นิสิตทุกคนสร้างวินัยให้กับตัวเองให้มากขึ้น ให้เติมแรงจูงใจในการเรียนและมีความมุ่งมั่นในการเรียน จากนั้นความสำเร็จของทุกคนก็จะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

       หากนิสิตมีปัญหาในการเรียน Online สามารถแจ้งมหาวิทยาลัยให้ความช่วยเหลือได้ทุกช่องทางตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำไว้ หรือทุกคณะที่มีไว้


แชร์ข่าวพะเยา