จ.พะเยา ประกาศผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

ประกาศจังหวัดพะเยา  เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ตามที่กรมการปกครองได้ดำเนินโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกิจกรรมหนึ่งของโครงการดังกล่าวกำหนดให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น นั้นบัดนี้ คณะทำงานคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดพะเยา ได้ตรวจประเมินผลงานของหมู่บ้านที่เข้ารับการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จังหวัดพะเยาจึงประกาศผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด ดังนี้

๑. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ บ้านวังถ้ำแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ บ้านกาดถีเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว


แชร์ข่าวพะเยา