PEA พะเยา รับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ PEA พะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมรับการตรวจประเมิน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)  จากคณะกรรมการตรวจประเมิน  โดย สายงานการไฟฟ้าระดับภาค พร้อมคณะทีมงานฯ   ณ ห้องประชุมหนองเอี้ยง ผ่านระบบ VDO conference   เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือ โควิด-19การตรวจประเมินครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)  ซึ่งประกอบด้วย 6 หมวด คือ

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

สำหรับผลการตรวจประเมิน สรุปคะแนนได้ 91.12 คะแนน

โดย PEA พะเยา ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการฯ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการในส่วนต่างๆให้มีความถูกต้องสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานGreen Office ที่กำหนด และให้มีความพร้อมในการรับการตรวจประเมินจากกรมสิ่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา