ม.พะเยา พร้อมลุย! จัดทำแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย Reinventing Universities

แชร์ข่าวพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา (Reinventing University)เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยการรวบรวมข้อมูล และนำลงระบบ UCLAS เพื่อรับการประเมินตนเอง เสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้พิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ศักยภาพ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัย เพื่อยื่นเสนอการเข้าร่วมกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยจัดประชุมในวันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา

         โดยตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๓ มาตรา ๒๔ กำหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแลและจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษา รัฐมนตรีจะประกาศ กำหนดให้จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มได้ โดยคำนึงถึงจุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพและผลการดำเนินการที่ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม โดยต้องกำหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแลและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มดังกล่าวด้วย และตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้การดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับการพลิกโฉมประเทศ (Reinvent the nation) ด้วยการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย โดยคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้จัดทำคู่มือการประเมินกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ และระบบ UCLAS เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและศักยภาพของสถาบัน เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดกลุ่ม และจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับทิศทางความต้องการการพัฒนากำลังคนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        ซึ่งผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยพะเยา พบว่าศักยภาพในการพัฒนา (Potential) และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (Performance) สัมพันธ์กัน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติแห่งมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การบริหารมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาประสบความสำเร็จ ตามปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”


แชร์ข่าวพะเยา