จ.พะเยา จัดวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

  วันที่ 25 มิถุนายน2564 นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 ณ บริเวณลานหน้าศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ที่กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติดแก่ประชาชน และเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยมีนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้อ่านสารของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมนำผู้มาร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด และช่วยกันสอดส่องดูแลหมู่บ้านชุมชนให้ปลอดจากยาเสพติด

      สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด , การแสดงของสถานศึกษา/ชมรม TO BE NUMBER ONE , และการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัยจากยาเสพติดจากหน่วยงาน สถานศึกษา และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง


แชร์ข่าวพะเยา