จ.พะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติ

แชร์ข่าวพะเยา

    จังหวัดพะเยา  จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 พร้อมเปิดสะพานข้ามคลองแม่ต๋ำ (ขัวโชคดี)

             วันที่ 6 กรกฎาคม 2564  นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณโบราณสถานสันธาตุร่องไฮ หมู่ 1 ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยา ได้บูรณาการ่รวมกับหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดขึ้นในรูปแบบประชารัฐร่วมใจ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ กำจัดผักตบชวา ทำความสะอาดคูคลอง กำจัดวัชพืชที่กีดกวางทางน้ำ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้าสองข้างทาง ถนนสายรอบกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงาม ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมทัศนียภาพที่งดงามของกว๊านพะเยา

     จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานข้ามคลองแม่ต๋ำ “สะพานรวมใจแม่ใสแม่ต๋ำโชคดี” ณ บริเวณสะพานข้ามคลองแม่ต๋ำ (ขัวโชคดี) ฝั่งถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางระหว่างตำบลเวียง ซึ่งเป็นเขตเทศบาลเมืองพะเยา กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสได้โดยสะดวก และเป็นเส้นทางเชื่อมโยงของถนนรอบกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก โดยการก่อสร้างสะพานดังกล่าว ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.64 – 2 ก.ค.64 ใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเวลา 5 วัน จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของราชการแต่อย่างใด ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคประชาชน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


แชร์ข่าวพะเยา