คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดและอำเภอ

แชร์ข่าวพะเยา

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ประชุมร่วมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดและอำเภอ เพื่อติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโควิด19 ในพื้นที่  ติดตามการเตรียมความพร้อมรับคนพะเยากลับบ้านและตั้งศูนย์ประสานงาน รับคนพะเยากลับบ้าน

ที่ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  นายโชคดี  อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ร่วมประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 26/2564  คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 15/2564

จากการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยา ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564  วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ พบผู้ติดเชื้อสะสม 200 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 149 ราย  รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 50 รายและมีผู้เสียชีวิต 1 ราย และศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รายงานผู้ติดเชื้อโควิด19 เดินทางจากกรุงเทพมหานครมารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา จำนวน 10 ราย รวมสะสม 13 ราย  ทุกรายได้รับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล  นอกจากนี้มีการเตรียมสถานที่กักกัน เพื่อคุมไว้สังเกตอาการตามที่ราชการกำหนด Local Quarantine จังหวัดพะเยา อยู่ในอำเภอต่างๆ เพื่อรองรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ความก้าวหน้าการบริหารจัดการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา  ให้เน้นฉีดวัคซีนให้กลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนจองในหมอพร้อมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง และบุคคลที่ได้รับการนัดหมายจากโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนฉีดไว้ ขณะนี้จังหวัดพะเยามียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 23,780 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.21 ของประชากรที่ประสงค์ฉีดวัคซีน หรือ ประมาณ   7.83  % ของประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป

                 การประชุมในครั้งนี้ มีมติเห็นชอบในการกระจายวัคซีนโควิด19 ที่จังหวัดพะเยาได้รับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข เดือนกรกฎาคม 2564  ( สัปดาห์ที่ 1 ) จำนวน 7,800 ราย ให้กับหน่วยบริการฉีดวัคซีนของแต่ละอำเภอ  การทบทวนและซักซ้อมแนวปฏิบัติกรณีที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และมาตรการด้านป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบบูรณาการ ร่วมกับ ศปก.อำเภอ อย่างเคร่งครัด ร่วมพิจารณาการขออนุญาตจัดงาน/กิจกรรม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ได้แก่ การจัดงานกิน “ เที่ยว ช้อป เทศกาลผลไม้ เกษตร อาหารและของดีจังหวัดพะเยา สีสันถิ่นไทย หอการค้าแฟร์ “

การจัดกิจกรรม “,มหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก ” จัดงานเดิน วิ่ง การกุศลครบรอบ 79 ปี โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) โดยในที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ให้ผู้จัดกิจกรรมพิจารณาออกแบบกิจกรรม ให้มีผู้ร่วมงาน ที่เหมาะสม  การจัดรอบการร่วมกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมมีการป้องกันตนเอง  รวมทั้งให้มีมาตรการป้องกันควบคุมโรคและกำกับอย่างเคร่งครัด จากนั้นนายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ ที่จะจัดตั้งที่อาคารสนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา รองรับผู้ป่วยได้ 98 เตียง รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการ  อีกทั้งขณะนี้จังหวัดพะเยาได้ตั้งศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน โดยให้ประชาชนชาวพะเยาที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและมีผลการตรวจยืนยันติดเชื้อโควิด 19 และประสงค์จะมารับการรักษาที่จังหวัดพะเยา สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน ทางโทรศัพท์ 054 409123  

                ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด ห้ามปกปิดข้อมูล เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นวัดอุณหภูมิ ใช้แอปไทยชนะ ร่วมใจกันไปฉีดวัคซีน


แชร์ข่าวพะเยา