สหกรณ์ จ.พะเยา มอบใบประกาศเกียรติคุณดีเด่น สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยามอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา จำกัดได้รับเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2563/2564 พะเยา ณ ห้องประชุมชั้น 3  อาคารตำรวจภูธร จ.พะเยา

    วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางสาวสุนทรี อริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และนายพิพัฒ สัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทีมงานกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา จำกัด ที่ได้รับเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2563/2564 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ในที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมชั้น 3  อาคารตำรวจภูธร เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างให้เกิดขวัญกำลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม


แชร์ข่าวพะเยา