PEA พะเยาร่วมประชุมตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือน กรกฏาคม 2564

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยาร่วมประชุมตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือน กรกฏาคม 2564ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังใหม่)

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือน กรกฏาคม 2564 ผ่านการประชุมวิดีโอทางไกล (Video Confereme) โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังใหม่) และเวลา15. 00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังใหม่)


แชร์ข่าวพะเยา