NT พะเยาจับมือเทศบาลเมืองพะเยาเดินหน้าโค้ดดิ้งเสริมทักษะให้นักเรียนในยุคดิจิทัล

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคเหนือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT พร้อมด้วย นายมนัส สายโกสุม รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Smart Kids Code

     เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองพะเยา เข้าถึงทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสั่งงานให้บอร์ดสมองกลทำงานตามคำสั่ง (Coding) ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ ที่สามารถต่อยอดพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นไอเดียในการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน

อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนากำลังคนให้เข้าสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ NT ภาคเหนือ ได้สนับสนุนทีมวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ โครงการ  Smart Kids Code หลักสูตร “การสร้างชุดคำสั่งเพื่อควบคุมบอร์ดสมองกลฝังตัวในหุ่นยนต์ Hockey 2” ให้กับครูและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จำนวน 6 โรงเรียน


แชร์ข่าวพะเยา