หอการค้าจังหวัดพะเยา จัดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลังพะเยาปลอดภัย

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายโชคดี  อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง  พะเยาปลอดภัย ซึ่งหอการค้าจังหวัดพะเยา  ร่วมกับภาคเอกชนองค์กรในจังหวัดพะเยาร่วมกันจัดขึ้น  ที่ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมืองพะเยา  โดยโครงการดังกล่าวเป็นแผนงานโครงการของภาคเอกชนจังหวัดพะเยา  ประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดพะเยา   สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ชมรมธนาคาร  และองค์กรภาคีต่างๆในจังหวัดพะเยา  ที่จับมือการร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในครึ่งปีหลัง

        โดยนายณรงค์ชัย  สุทธิกุลบุตร  ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยากล่าวว่าโครงการนี้เป็นโครงการของภาคเอกชนทุกองค์กรในจังหวัดพะเยา  ที่จับมือร่วมกันในการวางแผนที่จะเพิ่มมูลค่า  สร้างโอกาส  สร้างจุดขายกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา  โดยโครงการนี้เป็นแผนโครงการเฟสแรกในเวลา 199 วัน  นับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนจนถึงสิ้นปี 2564 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ภาพจำสร้างจุดสนใจให้กับจังหวัดพะเยาเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในครึ่งปีหลัง

      โดยโครงการนี้จะขับเคลื่อนด้วยกัน 4 มิติประกอบด้วยมิติที่ 1 สนับสนุนและทำงานร่วมกับภาครัฐในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนถึงความปลอดภัยจากสถานการณ์ covid-19 ,  มิติ 2 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนสังคมและผู้ประกอบการให้มีทักษะสร้างมูลค่าติดปีก  ติดอาวุธให้กับผู้ประกอบการ  มิติที่ 3 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการค้าการขายสร้างโอกาสการขาย   และมิติที่ 4 ส่งเสริมให้ส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัด รวมทั้งสิ้น 4 มิติ  ซึ่งเป็นวงล้อที่ช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการกระตุ้นเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา เป็นการร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ  ในการที่จะบูรณาการร่วมกันเพื่อที่จะกลับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด


แชร์ข่าวพะเยา