โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2564 กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564

โรงพยาบาลพะเยา นำโดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2564 กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี  2564 เพื่อเทิดพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานพระอนุญาตให้วันที่  4 กรกฎาคมของทุกปี  เป็นวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้หัวข้อ “อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย มิติใหม่สู่ความท้าท้ายในอนาคต” (New Era of Thai Environmental Health towards Future Challenges) เพื่อแสดงพลังความร่วมมืของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย และเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของทุกคน กิจกรรมประกอบด้วยร่วมปลูกต้นไม้.จำนวน 10 ต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ และลดมลพิษทางอากาศ ทำให้สิ่งแวดล้อมปลอดภัยและเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของทุกคน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และยึดหลักมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ณ บริเวณหลังกว๊านพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา