จ.พะเยา จัดโครงการ ตลาดนัดคลังปัญญาผู้สูงอายุ ครอบครัวพะเยาสุขใจ

แชร์ข่าวพะเยา

จังหวัดพะเยาจัดโครงการ  ตลาดนัดคลังปัญญาผู้สูงอายุ ครอบครัวพะเยาสุขใจ  สังคมไร้ความรุนแร จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2564 ณ. บริเวณลานโปร 2  ศูนย์การค้าท็อปส์พลาซ่า  อ.เมือง จ.พะเยา

      วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 นายโชคดี  อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   เป็นประธานเปิดโครงการ  ตลาดนัดคลังปัญญาผู้สูงอายุ  ครอบครัวพะเยาสุขใจ  สังคมไร้ความรุนแรง  ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2564 ที่บริเวณลานโปร 2  ศูนย์การค้าท็อปส์พลาซ่า  อำเภอเมืองพะเยา   ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ  แสดงศักยภาพนำความรู้ทักษะประสบการณ์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คนทุกวัยและเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนัก ถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว การอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุข  และสร้างความตระหนักรู้ของสังคม ในเรื่องปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

    โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้แทนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุผู้แทนครอบครัวประชาชนทั่วไป และหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา