ม.พะเยา จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

      วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานเปิดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพในวันแรก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

      กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ นำทีมคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นวันแรก เป็นสวัสดิการของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ และเข้ารับการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องมือที่ครบครันทันสมัย สามารถตรวจค้นหาความผิดปกติในระยะเริ่มแรกได้  อีกทั้งสามารถทำการรักษา หรือป้องกันไม่ให้ลุกลามต่อไป นอกจากนี้ยังได้รับคำแนะนำด้านสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

      โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรปี ๒๕๖๔ มีคณะผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับการตรวจสุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๙๕๓ คน บุคลากรสามารถลงทะเบียน ผ่าน OR Code Line Official “กองการเจ้าหน้าที่ มพ” เลือกวันตรวจสุขภาพ ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยโปรแกรมการตรวจสุขภาพของบุคลากร รวมจำนวน ๑๙ รายการ ซึ่งรายการตรวจจะขึ้นอยู่กับช่วงวัย ประกอบด้วย อายุน้อยกว่า ๓๐ ปี, อายุระหว่าง ๓๐-๓๙ ปี, อายุระหว่าง ๔๐-๔๙ ปี และอายุ ๕๐ ปี ขึ้นไป

      ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาให้ความอนุเคราะห์สถานที่ ตลอดจนบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาให้การต้อนรับและดูแลให้การตรวจสุขภาพครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


แชร์ข่าวพะเยา