คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาประชุมร่วมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดและอำเภอ

แชร์ข่าวพะเยา

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ประชุมร่วมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดและอำเภอ เพื่อติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโควิด19 ในพื้นที่และตั้งศูนย์กักกันโรคแห่งรัฐระดับอำเภอครบทุกอำเภอพร้อมขยายเพิ่มในระดับตำบล

ที่ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  นายโชคดี  อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและนายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ร่วมประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 27/2564  คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 16/2564

                    จากการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยา ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564  พบผู้ติดเชื้อโควิด19รายใหม่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา  1 ราย เพศหญิง อายุ 24 ปี  ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  อาชีพ รับจ้าง มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด19 ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด มีอาการไข้ ไอ ไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ผลการตรวจพบเชื้อโควิด19 ขณะนี้นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล  สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด19 ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่มาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา ผ่านศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน ในวันนี้มีจำนวน 9 ราย ( กรุงเทพมหานคร 7 ราย ปทุมธานี 1 รายและสมุทรสาคร 1 ราย ) รวมผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 281 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม 2 ราย รวมกลับบ้านแล้ว 184 ราย  ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 96 รายและมีผู้เสียชีวิต 1 ราย รายงานความก้าวหน้าการจัดบริการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา  โดยโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง (ที่ได้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนล่วงหน้า) และได้รับการนัดหมายจากโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนฉีดไว้ ขณะนี้จังหวัดพะเยามียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 30,931 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.63 ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย   รายงานแนวปฏิบัติการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด19  ไปยังโรงพยาบาลสนาม ( สนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา) ที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 98 เตียง  โดย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามอีกทั้งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน จากพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ที่มีผลการตรวจยืนยันติดเชื้อโควิด 19 และประสงค์จะมารับการรักษาที่จังหวัดพะเยา  ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564  มีจำนวนสะสม 79 ราย

                  การประชุมในครั้งนี้ มีมติเห็นชอบในการกระจายวัคซีนโควิด19 ที่จังหวัดพะเยาได้รับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข เดือนกรกฎาคม 2564  ( สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 12- 18 กรกฎาคม 2564 ) จำนวน 4,750 รายให้กับหน่วยบริการฉีดวัคซีนของแต่ละอำเภอ   ให้ตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด19  เพิ่ม 1 แห่ง ณ บริเวณบ้านโซ้ หน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาและขยายเวลาการตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด19 ทั้ง 3 ด่าน ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564  กำหนดสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ เพิ่มอีก 1 แห่ง ที่อำเภอภูกามยาว ทำให้ทุกอำเภอมีสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ ( Local Quarantine ) ครบทุกอำเภอและการเตรียมความพร้อมของสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับตำบล เช่น ที่อำเภอดอกคำใต้ ได้สำรวจความพร้อมของสถานที่กักกันโรคระดับตำบล จำนวน 11 แห่ง สามารถรองรับผู้เข้ารับการกักตัวได้ 65 คน  อีกทั้งเตรียมความพร้อม ในการแยกกักตัวที่บ้าน (  Home Isolation  ) และชุมชน ( Community  Isolation )

                 ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด ห้ามปกปิดข้อมูล เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นวัดอุณหภูมิ ใช้แอปไทยชนะ ร่วมใจกันไปฉีดวัคซีน


แชร์ข่าวพะเยา