สหกรณ์จ.พะเยา ร่วมเสนอการประกวดพิจารณาการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยา ร่วมเสนอการประกวดพิจารณาการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2564ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ สัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และทีมงาน ร่วมเสนอการประกวดพิจารณาการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2564 ในการคัดเลือกระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 15 16 โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยาได้นำเสนอ กลุ่มเกษตรกรทำสวนผักปลอดภัยจากสารพิษวังเค็มเก่า ในการเข้าร่วมประกวดคัดเลือกในครั้งนี้ ผ่านระบบ zoom application ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา