ในหลวง โปรดเกล้าฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ พระธรรมวิสุทธิญาณ

แชร์ข่าวพะเยา

    พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรคม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่

    จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา พระธรรมวิสุทธิญาณ(หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล ) ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรคุณ วิบูลประชาพัฒนาการ ภาวนาวิธานโกศล วิมลศาสนกิจดิลก สาธกธรรมวิจิตร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ. วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม  อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๘ รูปประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน


แชร์ข่าวพะเยา