เปิดตลาดนัดชุมชน

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาล ต.แม่ปืม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดตลาดนัดชุมชน ณ. ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.30 น. ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ  ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้ นายขวัญตระกูล หาญกล้า ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดตลาดนัดชุมชนตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายธัญวิชญ์ ชอบบุญ ปลัดอำเภอเมืองพะเยา นายนฤนาท ไฝเครือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม นายสยาม ปรีชา ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปืม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลแม่ปืม นางสาวนงคราญ วงค์โรง พัฒนากรประจำตำบลแม่ปืม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ปืม และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณปั๊มน้ำมันบางจาก-สำนักงานสหกรณ์การเกษตร ปฏิรูปที่ดินเมืองพะเยา จำกัด บ้านห้วยบง หมู่ที่18 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา