แบงก์ชาติ ออกมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน

แชร์ข่าวพะเยา

มาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน เพื่อลดภาระลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการตามมาตรการของทางการ มีรายละเอียดอย่างไร

พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับลูกหนี้ SMEs และ ลูกหนี้รายย่อย (ทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้าง)

เมื่อหมดระยะพักหนี้ สถาบันการเงินจะไม่เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ในทันที

ลูกหนี้สามารถติดต่อกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 หากลูกหนี้สามารถให้ข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนถึงผลกระทบของกิจการหรือการจ้างงาน จะทำให้การพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยเจ้าหนี้สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว

ช่องทางติดต่อผู้ให้บริการทางการเงินโดยตรง ที่ https://www.bot.or.th/covid19/Pages/contact/default.aspx

หรือศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3hFcTP5


แชร์ข่าวพะเยา