ม.พะเยา จัดงานพิธี วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยาครบรอบ ๑๑ ปี

แชร์ข่าวพะเยา

    วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ ๑๑ ปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

     ในการนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้พานธูปเทียนแพ จุดเครื่องทองน้อย วางพานพุ่ม พร้อมกับถวายเครื่องสักการะบูชา เบื้องหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมร่วมถวายพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน สักการะ แด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โอกาสนี้ ได้มีการรับมอบรางวัล จากท่านอธิการบดี  ในการคัดเลือกเป็นผู้บริหาร และ บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน เป็นต้นแบบ พร้อมเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีรายชื่อดังนี้

บุคลากรตีเด่น สายบริหาร

๑.         รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

๒.        ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์

รองคณบตีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๓.        ดร.จักรินทร์  ศรีวิไล

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

๔.        นางสาววิไลลักษณ์ ครุฑปาน

หัวหน้างานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

บุคลากรดีเด่น สายวิชาการ

๑.         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ

ประธานหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

๒.        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย

อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๓.        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์

รองคณบดีฝ่ายแผนและนวัตกรรม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

๔.        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์

๕.        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.สมชาติ ธนะ

อาจารย์ประจำ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

บุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน

๑.         ด้านบริการ นายเอกชัย เทียนเงิน

นักประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา

๒.        ด้านวิชาชีพ นางสาวธัญญ์ชนาธร ธัญญ์ชัญญาธารก์

บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์

๓.        ด้านนวัตกรรม นายศรัณย์ เหมะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๑๑ อย่างสมบูรณ์แบบ จึงเป็นปีที่มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งสู่การการนำนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน โดยยึดหลักการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยพะเยาเป็น “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” (University for Community Innovation with International Standard)


แชร์ข่าวพะเยา