จ.พะเยา จัดอบรม โครงการอบรมนักประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านรุ่นที่ 1 ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

    วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายโชคดี   อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมนักประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านรุ่นที่ 1 โครงการเพิ่มศักยภาพการสื่อสารด้านประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ 2564   จัดขึ้นที่หอประชุมจำปาทอง  เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  อำเภอเมืองพะเยา   พร้อมได้เน้นย้ำในเรื่องของการตั้งด่านวันจันทร์ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และการป้องกันโควิด 19 ในพื้นที่

      นายบุญวาทย์  สมศักดิ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา   กล่าวว่าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา  ได้รับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน  หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านโครงการเพิ่มศักยภาพการสื่อสารด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านสามารถทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  และมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง  รวมทั้งผ่านการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำด่านชุมชน ในแต่ละพื้นที่โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา  ได้ดำเนินการประสานงานกับผู้ปกครองจังหวัด  ในการจัดหากลุ่มเป้าหมาย และสถานที่ในการจัดฝึกอบรม

     สำหรับวันนี้เป็นการฝึกอบรมในรุ่นที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านจากตำบลแม่นาเรือ 18 หมู่บ้านตำบลบ้านตุ่น 11 หมู่บ้านตำบลบ้านต๊ำ 13 หมู่บ้าน  รวม 3 ตำบล 42 หมู่บ้านๆละ 3 คน  รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 126 คน  โดยการฝึกอบรมเป็นการบรรยายเรื่องเทคนิคการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์และฝึกปฏิบัติ , การบรรยายเรื่องบทบาทของคณะกรรมการประจำหมู่บ้าน , การบรรยายเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ. ศ. 2535 และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  และการบรรยาย สาธารณะภัย  อุบัติเหตุทางถนนไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


แชร์ข่าวพะเยา